1132期(2018.4.24)

(苏教)课程辅导

刘宏伟《必修三<寻觅文言津梁>课堂检测》

月末艺术鉴赏

文征明行 书《琵琶行》

 

必修三《寻觅文言津梁》课堂检测

(总分:100分   时间:45分钟)

一、基础知识(共40分,每小题5分)

1.下列各组词语中,加点字的注音全都正确的一组是

A.氾南fán       阙秦quē     失其所与yù   亡郑以陪邻péi

B.壅塞sè       飨客xiǎng   囿于成见yòu   纵横捭阖bǎi

C.汤镬huò       挟制xiá     刎颈之交wěn   见臣列观guàn

D.疏浚jùn       黜恶chù     谬赏miù       载舟覆舟zǎi

2.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.秦王恐其破璧,乃辞谢固请     谢:感激

B.秦时与臣游                   游:交往

C.越国以鄙远                   鄙:把……当作边邑

D.念高危,则思谦冲而自牧       牧:约束,修养

3.下列句子中,没有通假字的一项是

A.失其所与,不知

B.不者,若属皆且为所虏

C.虽董之以严刑,震之以威怒

D.召有司案图

4.下列句子中加点词的意义和用法,完全相同的一项是

A.无以怒而滥刑 / 不以物喜,不以己悲

B.人君当神器之重 / 岂人主之子孙则必不善哉

C.恩所加,则思无因喜以谬赏 / 山峦为晴雪所洗

D.将有作,则思知止而安人 / 此则岳阳楼之大观也

5.下列加点的词语与现代汉语意思相同的一项是

A.今人有大功而击之

B.若舍郑以为东道主

C.凡百元首,承天景命

D.臣所以去亲戚而事君者

6.下列句子中句式不同于其他三项的是

A.若亡郑而有益于君

B.佚之狐言语郑伯曰

C.而君幸于赵王

D.拜送书于庭

7.下列各句中,加点词的词类活用不同于其他三项的是

A.既东封郑,又欲肆其西封

B.君为我呼入,吾得兄事之

C.故令人持璧归,间至赵矣

D.惧满溢,则思江海下百川

8.下列对文学常识和文化常识的表述,不正确的一项是

A.《左传》是我国第一部叙事详细的编年体史书,相传为鲁国史官左丘明所作。

B.“秋毫无犯”“劳苦功高”“人为刀俎,我为鱼肉”“项庄舞剑,意在沛公”“游刃有余”等成语,均出自《鸿门宴》。

C.《谏太宗十思疏》是一篇奏疏。疏,疏通事理,分类陈述的意思。后作为一种文体,专指臣下向国君陈述意见的奏疏。

D.蔺相如要求秦王“设九宾于庭”,他才献上和氏璧。这里的“九宾礼”也称九仪,古时外交上最隆重的礼节,由九个迎宾赞礼的官员依次传呼,接引来宾上殿。

二、阅读训练(共30分)

阅读下面的文言文,回答9~12题。

(一)

汉元年十月,沛公兵遂先诸侯至霸上。秦王子婴素车白马,系颈以组,封皇帝玺符节,降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰:“始怀王遣我,固以能宽容;且人已降服,又杀之,不祥。”乃以秦王属吏,遂西入咸阳。欲止宫休舍,樊哙、张良谏,乃封秦重宝财物府库,还军霸上。召诸县父老豪桀曰:“父老苦秦苛法久矣,诽谤者族,偶语者弃市。吾与诸侯约,先入关者王之,吾当王关中。与父老约,法三章耳:杀人者死,伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。诸吏人皆案堵如故。凡吾所以来,为父老除害,非有所侵暴,无恐!且吾所以还军霸上,待诸侯至而定约束耳。”乃使人与秦吏行县乡邑,告谕之。秦人大喜,争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受,曰:“仓粟多,非乏,不欲费人。”人又益喜,唯恐沛公不为秦王。

(选自《史记·高祖本纪》,有删改)

(二)

居数日,项羽引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不灭;收其货宝妇女而东。人或说项王曰:“关中阻山河四塞,地肥饶,可都以霸。”项王见秦宫室皆以烧残破,又心怀思欲东归,曰:“富贵不归乡,如锦衣夜行,谁知之者!”说者曰:“人言楚人沐猴而冠者,果然。”项王闻之,烹说者。

项王、范增疑沛公之有天下,业已讲解,又恶负约,恐诸侯叛之,乃阴谋曰:“巴、蜀道险,秦之迁人皆居蜀。”乃曰:“巴、蜀亦关中地也。”故立沛公为汉王,王巴、蜀、汉中,都南郑。而三分关中,王秦降将以距塞汉王。……项王自立为西楚霸王,王九郡,都彭城。

汉之元年四月,诸侯罢戏下,各就国。项王出之国,使人徙义帝,曰:“古之帝者地方千里,必居上游。”乃使使徙义帝长沙彬县。趣义帝行,其群臣稍稍背叛之,乃阴令衡山、临江王击杀之江中。

(选自《史记·项羽本纪》,有删改)

9.解释下列加点词的含义。(12分,每个空2分)

(1)还军霸上                                      

(2)先入关者王之                                  

(3)争持牛羊酒食献飨军士                          

(4)沛公又让不受                                  

(5)如衣绣夜行                                    

(6)又恶负约                                     

10.下列各组句子中,分别表明沛公得人心和项羽失人心做法的一组是(   )(4分)

A.①樊哙、张良谏,乃封秦重宝财物府库,还军霸上

②项王见秦宫室皆以烧残破,又心怀思欲东归

B.①余悉除去秦法。诸吏人皆案堵如故

②项王自立为西楚霸王,王九郡,都彭城

C.①沛公又让不受,曰:“仓粟多,非乏,不欲费人。”

②乃阴令衡山、临江王击杀之江中

D.①沛公兵遂先诸侯至霸上

②乃使使徙义帝长沙彬县

11.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(   )(4分)

A.刘邦入关,秦王子婴投降。刘邦对子婴比较宽容大度,与后来项羽的做法形成了鲜明的对比。

B.项羽说富贵不归故的一个乡,如锦衣夜行,并烹杀了劝阻的人,说明他是一个看重故乡的富有情义的人。

C.项羽和范增密谋后立沛公为汉王,说明从“鸿门宴”到目前,范增是很受项羽信任和器重的人。

D.这两段文字说明了刘邦和项羽得失天下的一个原因:人心向背。其中暗含着对项羽的批评。

12.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)凡吾所以来,为父老除害,非有所侵暴,无恐!

                                                                            

                                                                             

(2)乃使使徙义帝长沙彬县。

                                                                             

                                                                            

三、语言运用(共30分)

13.对联要求字数相等,词性相同,结构相当。如:“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣。”下面一副对联的上联是根据荆轲的事迹写出的,请根据樊哙在鸿门宴上的事迹写出下联,与之相对。(8分)

上联:易水悲歌,侠客提剑死知己

下联:                                                                  

14.下面是一段探讨《左传》作者的文字,请用三句话概括出其包含的三个方面的内容。(12分,每个空4分)

关于《左传》的作者,《史记·十二诸侯年表序》说是左丘明。唐代赵匡首先怀疑“左氏”非左丘明,清代姚鼐进一步提出:“左氏之书,非出一人所成。”他还提出《左传》作者可能是吴起。还有人认为是刘歆。不过这些怀疑之说都没有充分的根据。关于左丘明的记载最早见于《论语·公冶长》,清代朱彝尊认为左氏为复姓(《经义考》),清代俞正燮又认为姓邱名明,左是左史之官(《癸巳类稿·左邱明子孙姓氏论》)。至于其生卒行事,史皆不详。《孔子家语·观周篇》说:“孔子将修《春秋》,与左丘明乘,如周,观书于周史,归而修《春秋》之经,丘明为之传,共为表里。”未知所据。不过一般论者据《左传》所记事实,都认为作者的生活年代要比孔子晚。

(1)第一方面:                                                            

(2)第二方面:                                                            

(3)第三方面:                                                            

15.学过《鸿门宴》之后,班内召开了一次辩论赛,主题是“项羽是英雄吗”。请你为辩论赛写一段开场白。要求:语言简明、连贯,不超过100字。(10分)

                                                                            

                                                                            

                                                                             

                                                                             

【参考答案】

一、1.B(A项,“与”读yǔ;C项,“挟”读xié;D项,“载”读zài) 2.A(谢:道歉)

3.C(A项,“知”通“智”;B项,“不”通“否”;D项,“案”通“按”) 4.A(两个“以”都是介词,因为;B项,前者是助词,定语后置的标志,后者是结构组词,的;C项,前者是“所+动词”的结构,后一个“所”与“为”组成表被动的结构;D项,前者是副词,就,后者是表判断的副词,就是。) 5.B(东道主:古今都是指主人。A项,今人:古义是两个词,现在,别人;今义是现代的人。C项,元首:古义是帝王;今义是领袖。D项,亲戚:古义是父母兄弟;今义是专指跟自己家庭有婚姻关系的家庭或其成员。) 6.C(C项是被动句,其他三项都是介词结构后置句。) 7.D(下:名词用作动词,居于……之下。东:名词用作状语,向东。兄:名词作状语,用对待兄长的礼节。间:名词作状语,抄小路。) 8.B(“游刃有余”出自《庄子·庖丁解牛》)

二、9.(1)驻军 (2)称王 (3)犒劳 (4)谦让 (5)穿着 (6)违背 10.C(A项,②句不合题干要求。B项,②句不合题干要求。D项,①句不合题干要求。) 11.B(“他是一个看重故乡的富有情义的人”分析不当,这说明项羽是喜欢张扬的人。) 12.(1)总之,我到这里来的原因,就是要为父老们除害,不会对人们有任何侵害,请不要害怕!

(2)于是派遣使者把义帝迁徙到长沙彬县去。【解题思路】此题考查理解并翻译文言句子的能力。在翻译时,首先要找出关键词或句式进行翻译,一般为直译。第(1)句关键词:所以,……的原因;侵暴,侵害。第(2)句关键词:第一个“使”,动词,派遣;第二个“使”,名词,使者。

三、13.鸿门豪饮,壮士闯帐惊霸王 【解题思路】首先了解对联的基本形式,即上下两句要求字数相等,词性相同,结构相当。解答时要遵循基本形式。另外审清题干要求,把握写作的方向,熟悉所要写的内容出处《鸿门宴》。根据樊哙在鸿门宴上的事迹写出下联,仔细斟酌,反复推敲用词。14.(1)关于《左传》作者的众多怀疑之说都是没有充分根据的。(2)关于左丘明的姓氏历来众说纷纭。(3)关于左丘明的生卒行事皆不详,一般论者都认为其生活年代要比孔子晚。【解题思路】回答此题,注重分析语段的具体意思,根据表述的内容划分层次,然后概括层次意思。这一段可以分为三层:第一层,写人们对《左传》作者是不是左丘明的怀疑,列举了赵匡、姚鼐等人的观点;第二层,写人们对左丘明的名字的分歧;第三层,写左丘明的生卒行事不详。概括语段意思可以从这三个方面进行。 15.关于项羽,有人说他生为人杰,死为鬼雄;有人说他刚愎自用,妇人之仁;有人说他横扫疆场,所向披靡,英勇威武;有人说他伤别虞姬,泪洒江边,儿女情长。他是英雄吗?你怎么看?下面请听听双方的意见。【解题思路】此题考查语言表达简明、连贯、鲜明、生动的能力。解答此题时,首先要明确题目要求,开场白的语言要简明、连贯;其次要注意开场白应围绕“项羽是不是英雄”这一中心展开;此外,还要注意开场白最后要领起下面辩论赛的内容,引起观众的兴趣,可使用一些修辞手法,使语言富有表现力。

 

 

发表评论